Aanvullende Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Jacqueline

Deze aanvullende leveringsvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden Kraamzorg van BO Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Jacqueline afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving vindt plaats door ondertekening van de cliënt van de zorgovereenkomst. Met de zorgovereenkomst worden tevens deze aanvullende voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

De Algemene Voorwaarden Kraamzorg van Bo Geboortezorg vind je op de website: www.kraamzorgjacqueline.nl

 

De te leveren zorg

 • Kraamzorg Jacqueline biedt zorg op maat
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt op basis van het LIP bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraarworden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening
 • Bij verzekerden wordt, afhankelijk van de polis, een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg (dus geen partusuren). De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door Het Zorginstituut.
 • Rond de derde zorg-dag zal er een tussen evaluatie plaatsvinden. Indien de zorg niet naar wens is zal met jullie gezocht worden naar een passende oplossing.
 • De prioriteit van de kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraanondergeschikt
 • Kraamzorg Jacqueline doet haar uiterste best de zorg zelf en naar behoren te Mocht dit onverhoopt nietlukken dan zullen andere collega’s als achterwacht fungeren. Op deze wijze ben je bij Kraamzorg Jacqueline >> altijd verzekerd van goede zorg.
 • Minimale zorg afname per zorg-dag is 3 uur. (M.u.v. couveuse nazorg)
 • Kraamzorg uurtarief wordt jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) nza.nl

 

ARBO-richtlijnen [Arbeid Omstandigheden Wet]

 • Kraamzorg Jacqueline werkt volgens de ARBO-richtlijnen.
 • De werklocatie moet veilig zijn en er moeten werkbare omstandigheden Indien dit niet het geval is kan dezorg worden gestaakt.
 • Tijdens de kraamtijd dient het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 70 cm en een maximale hoogte van 80 cm
 

Vervoer

 • Als de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag ze gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het
 

Annulering:

 • Annulering van zorg dient schriftelijk te gebeuren. De gemaakte administratieve kosten worden in rekening gebracht behalve als er wordt geannuleerd op medische gronden.
 

Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drankgebruik, [dreiging met] geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.
 

Aansprakelijkheid

 • Kraamzorg Jacqueline kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van de kraamverzorgende zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt wordt niet vergoed.
 • Er mag door de kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur, inclusief aansluitingen, en veilige materialen. Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient schriftelijk te geschieden bij Kraamzorg Jacqueline. Bij schade wordt er voor de cliënt een beperkt eigen risico gehanteerd van €50.

 

Verstrekking volmachten

 • Wij maken geen gebruik van bankpassen, pincodes en/of creditcards van de cliënt.
 

Klachten

 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlener dient schriftelijk te worden gemeld bij Kraamzorg Jacqueline Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van onze brancheorganisatie BO geboortezorg.

 

Geheimhouding en privacy

 • Kraamzorg Jacqueline dient gegevens over de cliënt en de pasgeborene te bewaren.
 • Kraamzorg Jacqueline werkt volgens een privacyverklaring welke is terug te vinden op de website kraamzorgjacqueline.nl
 • Het bewaren van deze gegevens geschiedt volgens de procedure die staat beschreven in de AVGWet en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)
 • Bij beëindiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijke bepaalde termijn periode, ter beschikking blijven voor Kraamzorg Jacqueline wel de cliënt. Indien gewenst kan de cliënt, schriftelijk een kopie opvragen.
 • Kraamzorg Jacqueline zal zonder schriftelijk toestemming van cliënt geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij veiligheid van kind en gezin in geding zijn en Kraamzorg Jacqueline wettelijk de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zal moeten naleven.
 • De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van de kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt.
 • Kraamzorg Jacqueline en diegene die in opdracht van Kraamzorg Jacqueline betrokken zijn bij het gehele proces van de levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Contactgegevens

Kraamzorg Jacqueline is gevestigd aan:

Schimmelpennincklaan 6

3771 JE Barneveld

06 340434079

info@kraamzorgjacqueline.nl

Kraamzorg Jacqueline staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvKnr: 08181805.